Výsledky přijímacího řízení zde:

Rozhodnutí ve správním řízení

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě zákonnému zástupci doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí bude v písemné podobě zákonnému zástupci doručeno službou Česká pošta s.p., nebo po dohodě předáno osobně.

Zápisový lístek

Odevzdáním zápisového lístku potvrzujete, že místo v mateřské škole přijímáte a že dítě 1. září 2023 předškolní vzdělávání zahájí

Pokud bylo dítě přijato do více mateřských škol, je třeba, abyste se rozhodli, do které školy dítě skutečně nastoupí . U vybrané mateřské školy odevzdejte zápisový lístek.  Podpisem na zápisovém lístku potvrzujete, že jste se vzdali místa v další/ch mateřské/ých škole/ách.

Podepsaný zápisový lístek vhoďte do poštovní schránky vybrané mateřské školy nebo po telefonické domluvě odevzdejte osobně do rukou ředitelky vybrané mateřské školy, a to nejpozději do úterý 9. května 2023 do 7:00.

Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu, může být místo postoupeno dalšímu zájemci.

Tito budou kontaktováni telefonicky, postupně jak se budou jednotlivá místa uvolňovat. V případě, že ani v této fázi nebude dítě  přijato, dostaví se zákonný zástupce, který podával žádost v pondělí 29. května v 10.00 hodin do mateřské školy k nahlédnutí do spisu a k projednání podkladů ve věci rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání. Toto rozhodnutí mu bude následně vydáno.

Kritéria přijetí MŠ