Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května kalendářního roku.

Formulář oznámení zahájení individuálnho vzdělávání

Mateřská škola ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v posledním týdnu v měsíci listopadu. Zákonný zástupce bude o přesném termínu informován minimálně 1 měsíc předem.

Zákonný zástupce je povinen ve stanoveném, případně náhradním termínu, zajistit účast dítěte u ověření. V opačném případě ukončí ředitelka individuální vzdělávání dítěte. Dítě pak musí nastoupit do mateřské školy. Pokud nenastoupí, bude to na OSPOD nahlášeno jako přestupek.

Ověřování probíhá formou rozhovoru.

Rodič sdělí, jak s dítětem pracuje doma, či jak pracuje v jiné mateřské škole. Předloží sběrné portfolio dítěte – průběžné záznamy akcí činností, pracovní listy či sešity. Mohou se vložit i fotografie aktivit, činností a produktů dětské tvorby.
Připojí se seznam dětské literatury, kterou dětem četli, seznam říkadel, básniček a písniček.

Až vaše dítě půjde do první třídy, mělo by:

• Znát své jméno, jména rodičů a adresu svého bydliště
• Umět si obléknout základní součásti oblečení, umět se svléknout a ošacení uložit
• Umět uvázat kličku na tkaničce
• Najíst se příborem pro dospělé
• Stříhat dětskými nůžkami
• Správně uchopit tužku, štětec
• Modelovat podle návodu
• Vytrhávat a nalepovat papír
• Graficky reprodukovat požadované tvary
• Umět nakreslit lidskou postavu se všemi detaily
• Znát a umět pojmenovat části lidského těla
• Vyslovovat správně všechny hlásky
• Sluchově rozlišit začáteční a koncové hlásky ve slovech
• Určit počet slabik ve slovech
• Umět se naučit zpaměti krátké texty
• Zrýmovat jednoduché věty
• Umět vyprávět příběh tak, aby byl srozumitelný
• Pojmenovat většinu předmětů, jevů a situací, které ho obklopují
• Umět se zeptat na význam slov, kterým nerozumí
• Popsat situaci ze života nebo zobrazenou na obrázku
• Umět naslouchat druhým a dokončit myšlenku
• Poznat napsané své jméno, umět napsat své jméno
• Rozpoznat písmena a číslice
• Orientovat se v číselné řadě 1 –10
• Rozlišovat pravou a levou stranu
• Rozlišovat prostorové vztahy a velikosti
• Znát základní a doplňkové barvy
• Poznat základní geometrické tvary
• Určit vlastnosti a druhy materiálů
• Rozlišit základní grafické symboly – především dopravní značky

Doporučení MŠMT

Vážení rodiče, MŠMT Vám předkládá svůj náhled na přípravu Vašeho dítěte pro vstup do školy.

Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

PhDr. Jindřich Fryč
náměstek ministra pro vzdělávání 8

Desatero pro rodiče