O škole

Mateřská škola U Slunečních hodin ve Štefánikově ulici se nachází téměř ve středu města, v bezprostřední blízkosti Komenského náměstí. Z blízkého okolí je snadno dostupná pěšky, ze vzdálenějšího také autobusy MHD.

Disponuje rozlehlým školním pozemkem se vzrostlou zelení, který prošel v roce 2014 rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu Zahrada v přírodním stylu.
Zrenovovaná budova školy je pavilonová, všechny pavilony jsou dvoupodlažní a nachází se v nich 7 tříd. Kapacita školy je až 173 dětí. Všechny třídy v MŠ jsou heterogenní.
Hlavním vzdělávacím cílem školy je zaměřit veškeré činnosti na environmentální výchovu, vzdělání a osvětu a směřovat své působení k celkovému rozvoji osobnosti dítěte tak, aby si dokázalo uvědomit své postavení v přírodě, svou zodpovědnost vůči přírodě a aby dokázalo přiměřeně věku maximálním způsobem využít svých fyzických, intelektuálních a tvořivých schopností k předcházení a řešení problémů životního prostředí. Nabádat a vést k šetrnějšímu zacházení s přírodními zdroji a omezení hmotné spotřeby. Namísto hmotných statků preferovat duchovní hodnoty lidského života.

Prioritou pedagogů i ostatních zaměstnanců školy je působit na dítě tak, aby z něj byla slušná „malá osobnost“, respektující děti v kolektivu i ostatní lidi okolo sebe, respektující rodiče jako přirozenou autoritu. Aby se jeho další vývoj opíral o kvalitní morální základ, získaný právě v mateřské škole. Velká pozornost je zaměřena na prevenci sociálně-patologických jevů a na ochranu přírody.

Učitelky při své práci vytvářejí vstřícné a podnětné prostředí, které děti motivuje jak ke spontánní aktivitě, tak k řízeným činnostem.
Důraz je kladen především na rozvoj samostatnosti dětí při veškerých činnostech v průběhu dne, na samostatnost při sebeobsluze, stravování a hygieně, při čemž je vždy respektováno tempo jednotlivých dětí.
Spolupráce rodiny a mateřské školy je základním předpokladem k úspěšnému vykročení do dalších let.

Mateřská škola nabízí dostatek podnětů k rozvoji osobnosti dítěte, připravenost dětí na zahájení povinné školní docházky, je elementaristy v základních školách velmi kladně hodnocena.
Výchovně vzdělávací práce se odvíjí od Školního programu pro předškolní vzdělávání, který nese název SLUNÍČKA OD HODIN.
Vedle široké škály běžných „školkových“ aktivit, kdy jsou vždy upřednostňovány kladné pocity dětí z pobytu v MŠ (radost, spokojenost, pocit bezpečí,splněná přání, touha po poznání), se mohou děti v průběhu roku těšit mimo jiné vzdělávací programy Muzea Říčany, které většinou probíhají v přírodě, na řadu divadelních představení, výlety, Zahradní slavnosti nebo Dny cestovatelů.

 

Tvořivá školka

Fond Sidus