DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijímací řízení (zápis) proběhne 2. května 2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy probíhá ve 3 fázích:

  1. Zapsání osobních dat do elektronického systému v období od 1. dubna do 1. května 2024
  2. Doručení žádosti do mateřské školy 2. května 2024.
  3. Odevzdání zápisového lístku do zvolené mateřské školy po zjištění výsledku přijímacího řízení

 

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA

  • Zákonná povinnost

Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání do MŠ přijímány děti (žadatelé) s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání je od 1. 9. kalendářního roku podle školského zákona povinné.

  • Trvalé bydliště žadatele (dítěte) a alespoň 1 ze zákonných zástupců

Přednostně budou přijímáni uchazeči s trvalým bydlištěm na území příslušného školského obvodu, což je území města Říčany a jeho osadních částí – Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří, Voděrádky.

  • Věk
    Zpravidla jsou přijímány děti od tří let věku žadatele (vzhledem k tomu, že se dítě přijímá k prvnímu dni nového školního roku), musí dosáhnout požadovaného věku k poslednímu dni, který předchází zahájení nového školního roku). Lze přijmout i děti mladší tří let (ne však mladší 2 let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.
  • Doložení o řádném očkování dítěte

Podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, musí být dítě očkováno. Řádné očkování dítěte doloží zákonný zástupce potvrzením lékaře v žádosti o přijetí nebo doloží doklad od lékaře o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Z této povinnosti je vyjmuto dítě, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. povinné.

  • Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny tříleté a starší děti ze spádové oblasti, mohou být v případě volných míst přijímány i děti mladší tří let (ne však mladší dvou let), které jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro nástup do předškolního zařízení.