Zápis do mateřské školy proběhne ve 3 krocích
 • zapsání osobních dat do elektronického systému v období od 1. dubna do 2. května 2021 23:59 hod.
 • doručení přihlášky do mateřské školy jedním z níže uvedených způsobů a to od 1. dubna do 3. května 2021
 • odevzdání zápisového lístku do zvolené mateřské školy nejpozději do 14. května 2021

Zápis krok za krokem
 1. vyberte si mateřskou školu, kde chcete požádat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (kromě preferované školky je vhodné u čtyřletých a mladších dětí podat žádost i do některé další MŠ, pro případ, že by vámi preferovaná školka nedisponovala dostatečnou kapacitou)
 2. vyplňte v elektronickém systému žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 3. vyplněnou žádost odešlete
 4. vytiskněte žádost a zápisový lístek (pouze do 1 mateřské školy)
 5. ve sloupci "stav žádosti" vyberte způsob doručení
 6. žádost dejte potvrdit lékařem, že je dítě řádně očkováno
 7. žádost podepíše jeden ze zákonných zástupcú dítěte
 8. Vložte do obálky
 • vytištěnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí - originál
 • kopii rodného listu dítěte
 • kopii občanského průkazu, zákonného zástupce, který podává (podepsal) žádost o přijetí
 • Případně přiložte:
  - kopii dokladu o odkladu školní docházky
  - zprávu z pedagogicko-psychologické poradny
nebo
- oznámení o záhájení individuálního vzdělávání
V případě zasílání osobních údajů nutných k zápisu dítěte do mateřské školy se škola řídí přísnými pravidly GDPR o osobních údajích.
       Obálku zalepte a napište na ní adresu školy a jméno ředitelky.
 
Způsob doručení žádosti
Obálku s žádostí vhodíte do poštovní schránky mateřské školy umístěné u vchodu do školy, od 1. dubna, nejpozději v den zápisu v pondělí 3. 5. 2021 do 17.00 hodin.

Obálku s žádostí lze zaslat i službou Česká pošta s.p., a to nejlépe tak, aby dokumenty byly doručeny mateřské škole nejpozději v den zápisu 3. 5. 2021. Rozhodující je den odeslání žádosti. Posledním možným dnem odeslání je pondělí 3. 5. 2021.


Žádost lze zaslat i e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (OP a rodný list dítěte dodejte jako prostou kopii pomocí dálkového přístupu). Následně doložte originál žádosti s razítkem a podpisem lékaře.
nebo
datovou schránkou zákonného zástupce s elektronickým podpisem (OP a rodný list dítěte dodejte jako prostou kopii pomocí dálkového přístupu). Následně doložte originál žádosti s razítkem a podpisem lékaře.
 

Jak doložíte řádné očkování dítěte?
Rodič nechá na přihlášce do mateřské školy potvrdit lékařem, že je dítě řádně očkováno. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Nahlížení do spisu
Před vydáním rozhodnutí ředitelkou školy má zákonný zástupce, jakožto účastník řízení, možnost v souladu s § 34, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout do spisu svého dítěte. Nahlížení je možné 10. 5. 2021 od 10.00 do 11.00 hodin u ředitelky školy po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy.

Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly a to dne 10. 5. 2021 od 12.00 hodin na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webových stránkách školy. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Zápisový lístek
Pokud bylo dítě přijato do více mateřských škol, je třeba, abyste se rozhodli, do které školy dítě skutečně nastoupí 1. 9. 2021. Vybranou mateřskou školu uveďte na zápisový lístek.  Zároveň v zápisovém lístku potvrdíte, že jste se vzdali místa v další/ch mateřské/ých škole/ách.
Vyplněný a podepsaný zápisový lístek vhoďte do poštovní schránky vybrané mateřské školy, a to ve dnech 13. a 14. 5. 2021 do 17.00 hodin.
Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte v řádném termínu, může být místo postoupeno dalšímu zájemci.
Systém elektronického vyplnění žádosti k zápisu na školní rok 2021/2022 bude spuštěn 1.4.2021 v 00:00 a ukončen 2.5.2021 v 23:59 na
https://skolky.ricany.cz/  

 
ID datové schránky: 2a2kkqy
 
jarmila.sebkova@ms.ricany.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one